DELTA-MED

Deklaracja Dostępności

Delta-Med Sp. z o.o. w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.deltamed.pl.

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej dużej aktualizacji:

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • brak możliwości zmiany orientacji wyświetlania treści strony;
 • strona wyświetlana tylko w języku polskim, brak możliwości zmian języka;
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków;
 • niektóre formularze przy błędnie wypełnionych polach nie wyświetlają podpowiedzi jak poprawnie wpisać w nie dane;
 • niektóre elementy  posiadają kontrast tekstu w stosunku do tła wynoszący mniej niż 4,5:1;
 • cytaty nie są poprawnie określane w kodzie HTML;

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Jednocześnie czynimy starania, aby treści były zrozumiałe dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Wojciech Gębka. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2093740 lub wysyłając maila na adres deltamed@deltamed.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dodatkowe informacje

Deklarujemy jednocześnie, że będziemy czynić starania, by strona internetowa spełniała wszystkie wymagania prawne Ustawy o dostępności cyfrowej.

Dostępność architektoniczna

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Delta-Med, Plac pod Lipami 9, 40-476 Katowice

 1. Do budynku prowadzi wejście od ulicy Wojciecha. Wejście położone jest w poziomie parteru i jest dostępne dla osób na wózkach.
 2. Rejestracja znajduje się po prawej stronie od wejścia.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, wejście z poczekalni.
 5. Przed budynkiem znajdują się publiczne parkingi zarówno od Placu pod Lipami, jak i od ulicy Wojciecha. Na parkingu od ulicy Wojciecha wyznaczone jest jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W rejestracji można skorzystać z pomocy osoby znającej podstawy polskiego języka migowego (PJM).
Logo składające się z białego napis delta-med

“Dziewięć dziesiątych naszego życia polega na zdrowiu”

~Artur Schopenhauer

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO

Plac Pod Lipami 9
40-476 Katowice
tel.: (32) 209 37 40
e-mail: deltamed@deltamed.pl

SALON MEDYCZNY

ul. Karliczka 2
40-486 Katowice
tel.: 721 791 785
e-mail: salon@deltamed.pl

TWOJA OPINIA

Co sądzisz o naszej poradni oraz jakości oferowanych w niej usług?